Loading...
Zapowiedzi

MIĘDZYPOKOLENIOWY PRZEŁAJOWY BIEG POJEDNANIA „AKTYWNA WIEŚ” – KRZYŻOWA 28.09.2023

R E G U L A M I N
MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PRZEŁAJOWEGO BIEGU POJEDNANIA
„ AKTYWNA WIEŚ”
KRZYŻOWA 28.09.2023
I. CELE I ZADANIA:
a) uczczenie pojednania polsko-niemieckiego.
b) wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników ,
c) wspieranie inicjatyw służących solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu, pobudzających
aktywność fizyczną rodzin, osób starszych, osób nieaktywnych sportowo, społecznie izawodowo;
d) inicjowanie i realizowanie kampanii oraz programów społecznych na rzecz kształtowania poprzezsport
potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie;
e) tworzenie warunków do wartościowego spędzania wolnego czasu;
f ) wyrównywanie szans, zapobieganie marginalizacji i patologiom;
g) zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na znaczenie profilaktyki przemocy w rodzinie;
h) aktywizacja i integracja lokalnych środowisk w zakresie działań na rzecz ochrony rodziny ;
i) promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy
obywatelskiej;
j) optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej i terenów rekreacyjnych na terenie jednostek
samorządu terytorialnego;
k)rozwój społeczności lokalnych i ich zaangażowania w sport;
l) integrowanie i angażowanie środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszyUE i
środków innych podmiotów.
m) kształtowanie postawy szacunku i tolerancji dla indywidualnych możliwości każdego człowieka,
n) kształtowanie przekonań o istocie wartości, etyce moralnej i zachowań bez przemocy
II. ORGANIZATORZY:

 • Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy
 • Stowarzyszenie Świdnicka Grupa Biegowa,
 • Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Grodziszczu,
 • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w Wałbrzychu
  III. WSPÓŁORGANIZATORZY:
 • Ministerstwo Sportu I Turystyki w Warszawie,
 • Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie
 • Starostwo Powiatowe w Świdnicy,
 • Gmina Świdnica,
 • Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu ,
 • Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy,
 • Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy,
  IV. SPONSORZY :
 • Firma Dabrobau – Paweł Dąbrowski
 • Firma JAKO – Tomasz Mojsa
 • Koleje Dolnośląskie
  V. TERMIN I MIEJSCE:
  Biegi odbędą się w Krzyżowej – start i meta – tereny Fundacji w Krzyżowej (Gmina Świdnica, powiat
  świdnicki), w dniu 28.09.2023 (czwartek) , początek godzina 11.00. Przyjazd ekip do godziny 10.30.
  VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:
  Prawo startu w biegach mają dziewczęta i chłopcy zgłoszeni przez LZS, UKS, kluby sportowe, szkoły,
  inne stowarzyszenia sportowe posiadający badania lekarskie. Za badania lekarskie odpowiedzialni są
  prawni opiekunowie startujących zawodników. W przypadku pojedynczych (indywidualnych )zgłoszeń
  badania będą sprawdzane w biurze zawodów. Ilość zawodników jest nieograniczona, ale do klasyfikacji
  drużynowej ( gminnej i powiatowej) punktowanych będzie pierwszych 30 miejsc w każdym biegu.
  Każdy zawodnik powinien posiadać czytelnie wypełnioną kartę startową zawierającą : imię i nazwisko,
  rok urodzenia, gminę , dystans.
  VII. ZGŁOSZENIA:
  Zgłoszenia ilościowe do biegów przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września
  2023 r. Potwierdzenie i uzupełnienie zgłoszeń do dnia 25 września (poniedziałek) – Powiatowe
  Zrzeszenie LZS w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 10
  Leszek Noworól: tel. 607 133 024; e-mail: lzs@lzs.info.pl
  VIII. PROGRAM BIEGÓW:
  10:00-10:30 – przyjazd ekip – zgłoszenie w biurze zawodów
  10:45 – odprawa techniczna
  11.00 – rozpoczęcie biegów
  ok. 13:30 – uroczyste zakończenie
  DYSTANSE:
  ROCZNIK DZIEWCZĘTA CHŁOPCY
  2017 i młodsi 100 m 100 m
  2015-2016 200 m 200 m
  2014-2013 400 m 400 m
  2011-2012 800 m 800 m
  2009-2010 800 m 800 m
  2007 -2008 1000 m 1000 m
  2005-2006 2000m 2000 m
  1995-2004 2000 m 2000 m
  1994 i starsi 2000 m 2000 m
  Uwaga: część tras przebiega po utwardzonej nawierzchni (asfalt, kostka brukowa), starty odbywają
  się systemem krokowym( po zakończeniu biegu następny bieg).
  IX. NAGRODY: Za zajęcie miejsc I – VI indywidualnie zawodniczki i zawodnicy otrzymają pamiątkowe
  statuetki , każdy startujący zawodnik otrzyma pamiątkowy medal oraz koszulkę.
  X. SPRAWY FINANSOWE: Koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy, koszty przejazdu i
  diet jednostki delegujące. Organizatorzy zabezpieczają posiłek, napoje, koszulki oraz nagrody,
  XI. UWAGI KOŃCOWE:
 • Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów, Sprawy nie ujęte w niniejszym
  regulaminie a wynikłe w trakcie trwania zawodów będą rozpatrywane przez sędziego głównego i
  organizatorów. Impreza jest włączona do punktacji Gminnej Ligi Szkół gminy Świdnica.
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na
  przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych imprez
  Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora. Administratorem danych jest Organizator
 • Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane
  zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 24.05.2018 r. poz. 1000).
  XII. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA
  Każdy zawodnik startujący w imprezie( w przypadku niepełnoletniego rodzic lub prawny opiekun)
  oświadcza , że poprzez zapoznanie się z niniejszym regulaminem potwierdza, że obecny stan zdrowia
  pozwala mu na wzięcie udziału w imprezie i w ciągu ostatnich 2 tygodni nie chorował oraz nie miał
  objawów; duszności, kaszlu, gorączki powyżej 38 oC. Nie przebywał na kwarantannie oraz nie miał
  kontaktu z osobą zarażoną COVID 19 lub przebywającą na kwarantannie, a w imprezie startuje
  dobrowolnie i na własną odpowiedzialność
Skip to content