Loading...

STATUT

Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Dzierżoniów

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Dzierżoniów i używa skrótu: PZ LZS Dzierżoniów

§ 2

Terenem działania PZ LZS Dzierżoniów jest powiat dzierżoniowski, a siedzibą miasto Dzierżoniów

§ 3

PZ LZS Dzierżoniów jest stowarzyszeniem kultury fizycznej o celach nie zarobkowych, działający zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.

§ 4

1. PZ LZS Dzierżoniów posiada osobowość prawną.

2. PZ LZS Dzierżoniów może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach stowarzyszenia.

§ 5

1. PZ LZS Dzierżoniów opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

2. Dla realizacji określonych celów statutowych PZ LZS Dzierżoniów może zatrudniać pracowników.

3. Powiatowemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe Dzierżoniów zabrania się

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 6

PZ LZS Dzierżoniów może być członkiem organizacji sportowych i turystycznych o podobnym profilu działania.

§ 7

PZ LZS Dzierżoniów może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty.

Rozdział 2

Cele i środki działania.

§ 8

1.Celem PZ LZS Dzierżoniów jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania PZ LZS Dzierżoniów oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

2. PZ LZS Dzierżoniów realizuje swoje cele przez:

     a/ współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu  zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu i turystyki;

     b/ uczestniczenie w rozgrywkach, zawodach sportowych i turystycznych rangi krajowej i międzynarodowej;

     c/ organizowanie zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu co najmniej ponadgminnym;

     d/ prowadzenie działalności szkoleniowej;

     e/ pomoc przy organizowaniu zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych o zasięgu gminnym;

     f/ prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego.

§ 9

PZ LZS Dzierżoniów nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Rozdział 3

Członkowie PZ LZS Dzierżoniów, ich prawa i obowiązki.

§ 10

Członkowie PZ LZS Dzierżoniów dzielą się na:

a/ zwyczajnych;

b/ wspierających.

§ 11

1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd PZ LZS Dzierżoniów na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające materialnie cele PZ LZS Dzierżoniów, przyjęte w trybie określonym w ust.1.

§ 12

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

     a/ wybierać i być wybieranym do władz PZ LZS Dzierżoniów oraz posiadają głos stanowiący;

     b/ uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych i turystycznych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd PZ LZS Dzierżoniów;

     c/ zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania;

     d/ korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności PZ LZS Dzierżoniów;

     e/ nosić odznakę z godłem PZ LZS Dzierżoniów oraz posiadać legitymację członkowską.

2. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 13

1.Członkowie zwyczajni PZ LZS Dzierżoniów obowiązani są do:

a/ aktywnej działalności na rzecz rozwoju PZ LZS Dzierżoniów;

b/ przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz PZ LZS Dzierżoniów;

c/ udziału w zawodach i imprezach rekreacyjno-sportowych i turystycznych organizowanych lub współorganizowanych przez PZ LZS Dzierżoniów;

d/ regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków;

e/ godnego reprezentowania PZ LZS Dzierżoniów oraz dbanie o dobre imię PZ LZS Dzierżoniów.

2. Członkowie wspierający PZ LZS Dzierżoniów obowiązani są do:

a/ aktywnej działalności na rzecz rozwoju PZ LZS Dzierżoniów;

b/ przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz PZ LZS Dzierżoniów;

c/ regularnego opłacania składki członkowskiej w zadeklarowanej wysokości;

d/ dbanie o dobre imię PZ LZS Dzierżoniów.

§ 14

1. Członkostwo ustaje w przypadku:

     a/ wystąpienia członka z PZ LZS Dzierżoniów zgłoszonego na piśmie;

     b/ rozwiązania się stowarzyszenia;

     c/ wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu, działania na szkodę PZ LZS Dzierżoniów, umyślnego naruszenia postanowień statutu, nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 12 miesięcy;

     d/ zgonu członka.

2. Członek nie wykonujący  obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków            w drodze uchwały Zarządu.

3. Członek PZ LZS Dzierżoniów może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku niebrania czynnego udziału w realizacji zadań i celów PZ LZS Dzierżoniów lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.

4. Prezes PZ LZS Dzierżoniów może w trybie nagłym zawiesić członka PZ LZS Dzierżoniów za naruszenie postanowień Statutu, a w szczególności za naruszenie §13 pkt.e/, a swoją decyzję przedstawić do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu

5. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowo-rekreacyjnych, turystycznych oraz działalności szkoleniowej i organizacyjnej PZ LZS Dzierżoniów.

6. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

Rozdział 4

Władze Klubu

§ 15

Władzami PZ LZS Dzierżoniów są:

a/ Walne Zebranie Członków;

b/ Zarząd;

c/ Komisja Rewizyjna.

§ 16

Kadencja władz PZ LZS Dzierżoniów trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 17

Jeżeli szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos prowadzącego zebranie.

§ 18

1. Najwyższą władzą PZ LZS Dzierżoniów jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków PZ LZS Dzierżoniów co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków, za pomocą oficjalnej strony internetowej, telefonicznie lub e-mailem, jeżeli członek PZ LZS Dzierżoniów udostępnił.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

     a/ uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się PZ LZS Dzierżoniów oraz w sprawach majątkowych;

     b/ wybór Prezesa PZ LZS Dzierżoniów;

     c/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

     d/ uchwalanie głównych kierunków i programów działania PZ LZS Dzierżoniów;

     e/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz;

     f/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

     g/ uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej i innych opłat na rzecz PZ LZS Dzierżoniów;

     h/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub    zawieszenia w prawach członka;

     i/ rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków PZ LZS Dzierżoniów.

§ 19

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a/ z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni PZ LZS Dzierżoniów;

b/ z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 20

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, w  pierwszym  terminie,   co  najmniej  1/2  członków  zwyczajnych,   a  w  drugim  terminie  podanym  w zawiadomieniu,  bez  względu  na  liczbę  obecnych  członków.

§ 21

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd PZ LZS Dzierżoniów.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:

     a/ uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów;

     b/ wniosku Komisji Rewizyjnej;

     c/ wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków PZ LZS Dzierżoniów co najmniej na 2 tygodnie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, za pomocą oficjalnej strony internetowej, telefonicznie lub e-mailem, jeżeli członek PZ LZS Dzierżoniów udostępnił

5. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w trybie oznaczonym w § 21 ust. 3 w ciągu 30 dni od pisemnego zgłoszenia wniosku Komisji Rewizyjnej lub żądania członków określonego w § 21 ust. 2 pkt b/ lub c/, organem uprawnionym do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków w trybie określonym w § 21 ust. 4 i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

Zarząd jest organem władzy PZ LZS Dzierżoniów działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§ 23

1. Zarząd składa się z Prezesa oraz 4 – 8 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes PZ LZS Dzierżoniów lub upoważniony przez niego Wiceprezes.

3. Prezesem oraz Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

a/ reprezentowanie PZ LZS Dzierżoniów na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;

b/ realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków;

c/ kierowanie całokształtem działalności PZ LZS Dzierżoniów;

d/ zarządzanie majątkiem i funduszami PZ LZS Dzierżoniów zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania;

e/ uchwalanie planów działania i planów finansowych oraz zatwierdzanie bilansów rocznych

f/ zwoływanie Walnych Zebrań Członków;

g/ powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów;

h/ przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków PZ LZS Dzierżoniów.

§ 25

W razie ustąpienia Prezesa PZ LZS Dzierżoniów w czasie trwania kadencji, funkcję Prezesa pełni upoważniony przez Zarząd Wiceprezes do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

§ 26

1. W przypadku naruszenia postanowień statutu Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków PZ LZS Dzierżoniów

2. Karami nakładanymi przez Zarząd są: upomnienie, nagana, zawieszenie w prawach członka, wykreślenie i wykluczenie.

3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

4. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

§ 27

1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania Członków.

2. Zarząd wybiera ze swego grona 1 – 2 wiceprezesów i sekretarza, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.

3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§ 28

Do reprezentowania na zewnątrz oraz działanie w imieniu PZ LZS Dzierżoniów wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu PZ LZS Dzierżoniów w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 29

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej działalności PZ LZS Dzierżoniów.

3. Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrole doraźne z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 5 członków PZ LZS Dzierżoniów.

4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 30

1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.

2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Majątek i fundusze PZ LZS Dzierżoniów

§ 31

1. Majątek PZ LZS Dzierżoniów stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusz PZ LZS Dzierżoniów składają się:

     a/ wpisowe i składki członków PZ LZS Dzierżoniów;

     b/ wpływy z zawodów organizowanych przez PZ LZS Dzierżoniów;

     c/ darowizny, dotacje i subwencje;

     d/ zbiórki publiczne pieniężne;

     e/ środki pochodzące z innej działalności statutowej PZ LZS Dzierżoniów.

§ 32

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych PZ LZS Dzierżoniów wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 33

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

§ 34

1. Rozwiązanie się PZ LZS Dzierżoniów następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwała o rozwiązaniu się PZ LZS Dzierżoniów powinna określać przeznaczenie majątku PZ LZS Dzierżoniów.

3. Po zakończeniu likwidacji PZ LZS Dzierżoniów likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem  o wykreślenie PZ LZS Dzierżoniów z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.

Data uchwalenia statutu: 25 kwietnia 2013 r.

Skip to content