Loading...
Zapowiedzi

BIEG PAMIĘCI W ROGOŹNICY

REGULAMIN
XXXV JUBILEUSZOWYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH
„BIEG PAMIĘCI”
ROGOŹNICA – GROSS ROSEN 2023
I.. CELE I ZADANIA:
a) wspieranie inicjatyw służących solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu, pobudzających
aktywność fizyczną rodzin, osób starszych, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo;
b) inicjowanie i realizowanie kampanii oraz programów społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport
potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie;
c) tworzenie warunków do wartościowego spędzania wolnego czasu;
d )wyrównywanie szans, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym,
e)promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
f) optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej i terenów rekreacyjnych na terenie jednostek samorządu
terytorialnego;
g)rozwój społeczności lokalnych i ich zaangażowania w sport;
h) integrowanie i angażowanie środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i środków
innych podmiotów.
i) upowszechnienie wiedzy o byłym obozie koncentracyjnym Gross – Rosen,
j) uczczenie pamięci ofiar obozu,.
k) Propagowanie idei olimpizmu i zasad fair play, rozwijanie zainteresowań historią sportu.
l) Popularyzacja biegów jako formy codziennej aktywności fizycznej.
II. O R G A N I Z A T O R Z Y :

 • Urząd Marszałkowski we Wrocławiu
 • Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu
 • Gmina Strzegom
 • Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy,
 • Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Świdnicy
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu,
 • Oddział Miejsko-gminny ZOSP RP w Strzegomiu ,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnicy,
 • Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy ,
 • Strzegomskie Centrum Kultury,
 • Koleje Dolnośląskie
  IV. T E R M I N I M I E J S C E :
  Biegi odbędą się w Rogoźnicy – start i meta – park w Rogoźnicy, w dniu 06 maja 2023 roku.
  ( dojazd – trasa Strzegom -Jawor) .
  V. W A R U N K I U C Z E S T N I C T W A :
  Prawo startu w biegach mają dziewczęta i chłopcy zgłoszeni przez LZS, UKS, kluby sportowe, szkoły,
  inne stowarzyszenia sportowe posiadający badania lekarskie. Za badania lekarskie odpowiedzialni są
  prawni opiekunowie startujących zawodników. W przypadku pojedynczych (indywidualnych ) zgłoszeń
  badania będą sprawdzane w biurze zawodów. Ilość zawodników jest nieograniczona, ale do klasyfikacji
  drużynowej ( gminnej) punktowanych będzie pierwszych 30 miejsc w każdym biegu. Każdy zawodnik
  powinien posiadać czytelnie wypełnioną kartę startową zawierającą : imię i nazwisko, rok urodzenia,
  nazwę szkoły, dystans.
  VI. Z G Ł O S Z E N I A :
  Zgłoszenia ilościowe do biegów przyjmowane będą do dnia 02 maja 2023 r .- Powiatowe Zrzeszenie
  LZS w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 10, mail: lzs@lzs.info.pl tel. kom 607 13 30 24,
  VII. P R O G R A M B I E G Ó W :
  9.00-10.10 przyjazd ekip – muzeum Gross-Rosen – zwiedzanie muzeum:
  10.15 – uroczyste złożenie wieńców pod pomnikiem Mauzoleum,
  10.30 – start sztafety Olimpijskich Biegów Sztafetowych z Muzeum
  10.45 – odprawa techniczna
  10.55 – zapalenie ognia Olimpijskiego przez Sztafetę Olimpijskich Biegów Sztafetowych przy obelisku
  w parku w Rogoźnicy.
  11.00 – rozpoczęcie biegów –systemem krokowym
  Ok. 14.30 – uroczyste zakończenie
  DYSTANSE :
  Rocznik Dziewczęta Chłopcy
  2016 i młodsi ———————– 100 m 100 m
  2014 – 2015 ————————- 100 m. 100 m.
  2013-2012 ————————- 600 m. 600 m.
  2011-2010 ————————– 800 m 800 m.
  2008-2009 ————————– 800 m 1000 m
  2006-2007————————— 1000 m 1000 m
  bieg open I 2005 – 1995; 10 km
  bieg open II 1994 i starsi 10 km
  VIII. N A G R O D Y :
  Za zajęcie miejsc 1-6 indywidualnie zawodniczki i zawodnicy otrzymają pamiątkowe statuetki. W miarę
  pozyskanych środków przewidziane są nagrody rzeczowe .Wszyscy zawodnicy otrzymują
  pamiątkowy medal oraz koszulkę
  IX. S P R A W Y F I N A N S O W E :
  Koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy, koszty przejazdu i diet jednostki delegujące.
  X. U W A G I K O Ń C O W E :
  Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów,
  Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie a wynikłe w trakcie trwania zawodów będą rozpatrywane
  przez sędziego głównego i organizatorów.
  ZAPROSZENIE
  „Muzeum Gross-Rosen zaprasza uczestników „Biegu Pamięci” do zapoznania się z
  historią funkcjonującego w czasie drugiej wojny światowej obozu koncentracyjnego GrossRosen.
  Proponujemy poznanie:
 • genezy systemów totalitarnych w Europie prezentowanych na wystawie
  „Zaginione człowieczeństwo”,
 • dokumentów archiwalnych, zdjęć i eksponatów pochodzących z okresu funkcjonowania obozu
  prezentowanych na wystawach ” KL Gross- Rosen1941-1945″ i „AL Riese „
 • poobozowych reliktów (bramy obozu, łaźni, baraku francuskiego, polowego Krematorium).
 • kamieniołomu, miejsca pracy i martyrologii więźniów.
  Zapewniamy nieodpłatną 30 min projekcję filmu o „KL Gross- Rosen”.
  Zainteresowanych, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie pobytu grupy. Muzeum
  jest czynne od godz. 8.00. tel. kontaktowy ( 74) 855 90 07.”
  Muzeum jest czynne od godziny 8.00 – 17.00
Skip to content