Loading...
Zapowiedzi

Zapraszamy na WIOSENNE BIEGI PRZEŁAJOWE W ROGOŹNICY

R E G U L A M I N
XXXIV OGÓLNOPOLSKIE BIEGI PRZEŁAJOWE              

 „BIEG PAMIĘCI”

ROGOŹNICA – GROSS ROSEN 2022

„BIEGAJ Z LZS”

I..  CELE I ZADANIA:

a) wspieranie inicjatyw służących solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu, pobudzających aktywność fizyczną rodzin, osób starszych, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo;                                                      

b) inicjowanie i realizowanie kampanii  oraz  programów społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości  nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie;
c) tworzenie warunków do wartościowego spędzania wolnego czasu;                                                                                                                     d )wyrównywanie szans, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym,

e)promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;                                                                                        
f) optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej i terenów rekreacyjnych na terenie jednostek samorządu terytorialnego;

g)rozwój społeczności lokalnych i ich zaangażowania w sport;                                               h) integrowanie i angażowanie środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i środków innych podmiotów.

i) upowszechnienie wiedzy o byłym obozie koncentracyjnym Gross – Rosen,
j) uczczenie pamięci ofiar obozu,.                                                                                                                                                                                                                                                    k)  Propagowanie  idei olimpizmu i zasad fair play, rozwijanie zainteresowań historią sportu.                                                                                                                                             l)  Popularyzacja biegów jako formy codziennej aktywności fizycznej.

II. O R G A N I Z A T O R Z Y :

–    Urząd Marszałkowski we Wrocławiu

–     Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu
–    Gmina Strzegom
–    Szkoła Podstawowa w Rogoźnicy,
–    Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Świdnicy
–    Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu,
–    Oddział Miejsko-gminny ZOSP RP w Strzegomiu ,

–    Ochotnicza Straż Pożarna w Rogoźnicy,
–    Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy ,
–    Strzegomskie Centrum Kultury,

–    Stowarzyszenie  „Strażacy wspólnie przeciw Białaczce”

IV. T E R M I N  I  M I E J S C E :
Biegi odbędą się w Rogoźnicy – start i meta – park w Rogoźnicy, w dniu 14 maja 2022 roku. ( dojazd – trasa Strzegom -Jawor) .

V. W A R U N K I   U C Z E S T N I C T W A :
Prawo startu w biegach mają dziewczęta i chłopcy zgłoszeni przez LZS, UKS, kluby sportowe, szkoły, inne stowarzyszenia sportowe posiadający badania lekarskie. Za badania lekarskie odpowiedzialni są prawni opiekunowie startujących zawodników. W przypadku pojedynczych (indywidualnych ) zgłoszeń badania będą sprawdzane w biurze zawodów. Ilość zawodników jest nieograniczona, ale do klasyfikacji drużynowej ( gminnej) punktowanych będzie pierwszych 30 miejsc w każdym biegu. Każdy zawodnik powinien posiadać czytelnie wypełnioną kartę startową zawierającą : imię i nazwisko, rok urodzenia, nazwę szkoły, dystans.


VI. Z G Ł O S Z E N I A :
Zgłoszenia ilościowe do biegów przyjmowane będą do dnia 11 maja 2022 r .- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 10,  mail:   lzs@lzs.info.pl  tel.   kom  607 13 30 24,

VII. P R O G R A M   B I E G Ó W :
9.00-10.10 przyjazd ekip – muzeum Gross-Rosen – zwiedzanie muzeum:
10.15 – uroczyste złożenie wieńców pod pomnikiem Mauzoleum,
10.30 – start sztafety Olimpijskich Biegów Sztafetowych z Muzeum
10.45 – odprawa techniczna
10.55 – zapalenie ognia Olimpijskiego przez  Sztafetę Olimpijskich Biegów Sztafetowych przy obelisku  w parku w Rogoźnicy.
11.00 – rozpoczęcie biegów –systemem krokowym
Ok. 14.30 – uroczyste zakończenie

DYSTANSE :
Rocznik                           Dziewczęta                         Chłopcy
2015 i młodsi ———————–    100 m                          100 m
2014 – 2013 ————————-    100 m.                         100 m.
2011-2012  ————————-     200 m.                           200 m.
2009-2010 ————————–     800 m                          800 m.
2008-2007  ————————–    800 m                         1000 m
2006-2005—————————     1000 m                         1000 m
bieg open I 2004 – 1994;                                               10 km                                                                   bieg open II 1993  i starsi                                       10 km

VIII. N A G R O D Y :
Za zajęcie miejsc 1-3  indywidualnie zawodniczki i zawodnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz medale, puchary i statuetki. W miarę pozyskanych środków przewidziane są nagrody rzeczowe .

IX. S P R A W Y F I N A N S O W E :
Koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy, koszty przejazdu i diet jednostki delegujące.

X. U W A G I K O Ń C O W E :
Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów,
Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie a wynikłe w trakcie trwania zawodów będą rozpatrywane przez sędziego głównego i organizatorów.

ZAPROSZENIE

„Muzeum Gross-Rosen zaprasza uczestników „Biegu Pamięci” do zapoznania się z

historią funkcjonującego w czasie drugiej wojny światowej obozu koncentracyjnego Gross- Rosen.

Proponujemy poznanie:

– genezy systemów totalitarnych w Europie  prezentowanych na wystawie                                 „Zaginione człowieczeństwo”,

– dokumentów archiwalnych, zdjęć i eksponatów pochodzących z okresu funkcjonowania obozu prezentowanych na wystawach ” KL Gross- Rosen1941-1945″ i „AL Riese „

– poobozowych reliktów (bramy obozu, łaźni, baraku francuskiego, polowego krematorium).

– kamieniołomu, miejsca pracy i martyrologii więźniów.

Zapewniamy nieodpłatną 30 min projekcję filmu o „KL Gross- Rosen”.

Zainteresowanych, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie pobytu grupy.

Muzeum jest czynne od godz. 8.00 – 17.00 –  tel. kontaktowy ( 74) 855 90 07.”

Skip to content