Loading...
Zapowiedzi

FINAŁ DOLNOŚLĄSKI JESIENNYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH

R E G U L A M I N

 MIĘDZYPOKOLENIOWEGO  PRZEŁAJOWEGO BIEGU POJEDNANIA

„ OD AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ DO SPORTU I ZDROWIA”

KRZYŻOWA 29.09.2022

 I.  CELE I ZADANIA:

a) uczczenie pojednania polsko-niemieckiego.

b) wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników ,

c) wspieranie inicjatyw służących solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu, pobudzających aktywność fizyczną rodzin, osób starszych, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo;                                                          

d) inicjowanie i realizowanie kampanii  oraz  programów społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości  nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie;

e) tworzenie warunków do wartościowego spędzania wolnego czasu;                                                                                                                 f ) wyrównywanie szans, zapobieganie marginalizacji i patologiom;

g)  zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na znaczenie profilaktyki przemocy w rodzinie;

h) aktywizacja i integracja lokalnych środowisk w zakresie działań na rzecz ochrony rodziny ;

i)  promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;                                                                                        

j) optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej i terenów rekreacyjnych na terenie jednostek samorządu terytorialnego; 

 k)rozwój społeczności lokalnych i ich zaangażowania w sport;                                                         

 l) integrowanie i angażowanie środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i środków innych podmiotów. 

m) kształtowanie postawy szacunku i tolerancji dla indywidualnych  możliwości każdego człowieka,

n) kształtowanie przekonań o istocie wartości, etyce moralnej i zachowań bez przemocy

  II. ORGANIZATORZY

– Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy

– Stowarzyszenie Świdnicka Grupa Biegowa,

–  Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego,

– Ochotnicza Straż Pożarna w Grodziszczu,

– Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w Wałbrzychu

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

– Ministerstwo Sportu w Warszawie,

 – Krajowe Zrzeszenie LZS w Warszawie

–  Starostwo Powiatowe w Świdnicy,

–  Gmina Świdnica,

–  Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu ,

–  Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy,

–  Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy,

IV. SPONSORZY :

– Firma Dabrobau – Paweł Dąbrowski

– Firma JAKO – Tomasz Mojsa

 V. TERMIN  I  MIEJSCE

Biegi odbędą się w Krzyżowej – start i meta – tereny Fundacji w Krzyżowej (Gmina Świdnica, powiat świdnicki), w dniu  29.09.2022 (czwartek) , początek godzina 11.00. Przyjazd ekip  do godziny 10.30.

 VI. WARUNKI   UCZESTNICTWA:

 Prawo startu w biegach mają dziewczęta i chłopcy zgłoszeni przez LZS, UKS, kluby sportowe, szkoły, inne stowarzyszenia sportowe posiadający badania lekarskie. Za badania lekarskie odpowiedzialni są prawni opiekunowie startujących zawodników. W przypadku pojedynczych (indywidualnych ) zgłoszeń badania będą sprawdzane w biurze zawodów. Ilość zawodników jest nieograniczona, ale do klasyfikacji drużynowej ( gminnej i powiatowej) punktowanych będzie pierwszych 30 miejsc w każdym biegu. Każdy zawodnik powinien posiadać czytelnie wypełnioną kartę startową zawierającą : imię i nazwisko, rok urodzenia, gminę , dystans.  

VII. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia ilościowe do biegów przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2022 r. Potwierdzenie i uzupełnienie  zgłoszeń do dnia 26 września (poniedziałek) -Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 10 

 Leszek Noworól: tel. 607 133 024; e-mail: lzs@lzs.info.pl

 VIII. PROGRAM   BIEGÓW: 

10:00-10:30 – przyjazd ekip  – zgłoszenie w biurze zawodów

10:45 – odprawa techniczna

11.00 – rozpoczęcie biegów  

ok. 13:30 – uroczyste zakończenie 

DYSTANSE:

ROCZNIKDZIEWCZĘTACHŁOPCY
2016 i młodsi100 m100 m
2015-2014200 m200 m
2012-2013400 m400 m
2011-2010800 m800 m
2009-2008800 m800 m
2007 -20061000 m1000 m
2005-20042000m2000 m
1994-20032000 m2000 m
1993  i starsi2000 m2000 m

Uwaga: część tras przebiega po utwardzonej nawierzchni (asfalt, kostka brukowa), starty odbywają się systemem krokowym( po zakończeniu biegu następny bieg).

IX. NAGRODY:  Za zajęcie miejsc I – VI  indywidualnie zawodniczki i zawodnicy otrzymają pamiątkowe  statuetki , każdy startujący zawodnik otrzyma pamiątkowy medal oraz koszulkę.

X. SPRAWY FINANSOWE:  Koszty organizacyjne imprezy pokrywają organizatorzy, koszty przejazdu  i diet jednostki delegujące. Organizatorzy zabezpieczają posiłek, napoje, koszulki oraz nagrody

XI. UWAGI KOŃCOWE

– Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów, Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie a wynikłe w trakcie trwania zawodów będą   rozpatrywane przez sędziego głównego i organizatorów.  Impreza jest włączona do punktacji Gminnej Ligi Szkół gminy Świdnica.

– OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. Wszyscy uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do celów związanych z realizacją zadania, innych imprez Organizatora oraz do celów marketingowych Organizatora. Administratorem danych jest Organizator – Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi  w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 24.05.2018 r. poz. 1000).

XII. OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

Każdy zawodnik startujący w imprezie( w przypadku niepełnoletniego rodzic lub prawny opiekun)  oświadcza , że poprzez zapoznanie się z niniejszym regulaminem potwierdza, że obecny stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału  w imprezie i w ciągu ostatnich 2 tygodni nie chorował oraz nie miał objawów; duszności, kaszlu, gorączki powyżej 38 oC. Nie przebywał na kwarantannie oraz nie miał kontaktu z osobą zarażoną COVID 19 lub przebywającą na kwarantannie, a w imprezie startuje dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

Skip to content